27 มี.ค. 2558
ขอบคุณในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามรายไตรมาส
26 มี.ค. 2558
การขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินสวัสดิการและเงินเดือนครู ผดด. (ชดเชยที่ได้รับผลกระทบปรับอัตราเงินเดือนบรรจุใหม่)
24 มี.ค. 2558
***ด่วนที่สุด**กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมปรับแผน3ปีเทศบาล1/2558
20 มี.ค. 2558
**ด่วนที่สุด** "การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ" สำหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2555 - 2557 (ส่งภายใน 24 มี.ค.58)
20 มี.ค. 2558
ด่วนที่สุด ขอให้รายงานข้อมูลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด