12 ต.ค. 2558
***ด่วนที่สุด*** แจ้งแนวทางกรณี อปท.ส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
12 ต.ค. 2558
***ด่วนมาก*** การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๘
9 ต.ค. 2558
***ด่วนที่สุด*** แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
8 ต.ค. 2558
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2558 ให้แก่ อปท. (เงินเข้า 28 ก.ย.58) โอนโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
7 ต.ค. 2558
ด่วนที่สุด กำหนดประชุมปรับแผนอัตรากำลัง3ปีเทศบาล(ครั้งที่ 4/2558)