30 ก.ค. 2557
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ปี 2557 เรียน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
28 ก.ค. 2557
บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญประชุม เรียนหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ
25 ก.ค. 2557
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารท้องวถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 ก.ค. 2557
****ด่วนที่สุด**** ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนฯ
24 ก.ค. 2557
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำจำเดือนมิถุนายน57(โอนครั้งที่2)