24 ต.ค. 2557
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2557 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (โอน 22 ต.ค.57 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ)
22 ต.ค. 2557
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2557
22 ต.ค. 2557
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
21 ต.ค. 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2558
21 ต.ค. 2557
***ด่วนที่สุด*** โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558