29 เม.ย. 2559
การรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
27 เม.ย. 2559
การจัดทำระบบยับยั้งการจราจร (Traffic Calming) บริเวณถนนจุดตัดทางรถไฟ
27 เม.ย. 2559
แจ้งข้อสั่งการเร่งรัดดำเนินงานโภชนาการสตรีและเด็ก
27 เม.ย. 2559
ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เว ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
27 เม.ย. 2559
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนวัด