25 พ.ย. 2557
**ด่วนที่สุด**การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้กับ อปท.
25 พ.ย. 2557
**ด่วนที่สุด** การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
24 พ.ย. 2557
แจ้งการจัดสรรงบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
21 พ.ย. 2557
ด่วนที่สุด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
21 พ.ย. 2557
ด่วนที่สุด การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2558