29 ก.ค. 2558
**ด่วนมาก** การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงานของ อปท. Integrity and Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
28 ก.ค. 2558
ประกาศ สถ.จ.ชัยภูมิ เรื่อง คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558
24 ก.ค. 2558
การรายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
24 ก.ค. 2558
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
23 ก.ค. 2558
***ด่วนที่สุด**แจ้งการขยายเวลาในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ccis)