10 ก.พ. 2559
**ด่วนที่สุด**โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
10 ก.พ. 2559
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ อปท. ประจำเดือน ธ.ค.58 (เงินเข้า 8 ก.พ.59 โอนโดย สถ.จ.ชัยภูมิ)
8 ก.พ. 2559
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2559 ให้แก่ อปท. (เงินเข้า 1 ก.พ.59) โอนโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
8 ก.พ. 2559
ด่วนที่สุด ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
8 ก.พ. 2559
ด่วนที่สุด โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ.ชัยภูมิ และนายก ทม.ชัยภูมิ