30 ต.ค. 2557
แจ้งการติดตามการบันทึกข้อมูลนโยบายเร่งด่วน"เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน"
29 ต.ค. 2557
ด่วนที่สุด โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
28 ต.ค. 2557
**ด่วนที่สุด**ติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูลสถิติการคลัง ปี 2557 (ให้บันทึกให้แล้วเสร็จภายใน 29 ต.ค.57)
24 ต.ค. 2557
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2557 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (โอน 22 ต.ค.57 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ)
22 ต.ค. 2557
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2557