25 ส.ค. 2559
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
24 ส.ค. 2559
การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
24 ส.ค. 2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการตามภารกิจถ่ายโอน ประเภทงานก่อสร้างอาคารงานบำรุงรักษาถนน และงานชลประทานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
24 ส.ค. 2559
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมตามมติ ครม. งวดที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (เดือนสิงหาคม ෶ กันยายน ๒๕๕๙)
24 ส.ค. 2559
การใช้กลไก ෳคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)෴ เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน