26 ม.ค. 2558
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลปรับอัตราเงินเดือนครู/บุคลากรทางการศึกษา อปท.ตำแหน่ง ครูผดด./ครูผช./ครู
22 ม.ค. 2558
ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (เว้น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง บ้านแท่น คอนสวรรค์ เนินสง่า และ ซับใหญ่)
20 ม.ค. 2558
ด่วนที่สุด การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
20 ม.ค. 2558
ด่วนที่สุด ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ
16 ม.ค. 2558
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐษน O-NETประจำปีการศึกษา 2558