22 ต.ค. 2557
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2557
22 ต.ค. 2557
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
21 ต.ค. 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2558
21 ต.ค. 2557
***ด่วนที่สุด*** โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
17 ต.ค. 2557
ด่วนที่สุด การจัดสรรครูผดด.ปีงบฯ2557