24 เม.ย. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณปี 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน บริหารสนามกีฬา การจัดการศึกษา และการศึกษาเด็กด้อยโอกาส
24 เม.ย. 2558
การโอนจัดสรงบประมาณปี 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3
24 เม.ย. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณปี 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1(เพิ่มเติม) ไตรมาสที่ 3 และ 4
23 เม.ย. 2558
การช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุนมทางการเมือง (พ.ศ.๒๕๕๖ -๒๕๕๗)
22 เม.ย. 2558
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)