29 มิ.ย. 2559
การอบรมในหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2559
29 มิ.ย. 2559
ขอเชิญประชุมวาระพิเศษ (วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น.)
28 มิ.ย. 2559
ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น และ ส.อบต. ในระบบสารสนเทศเลือกตั้งท้องถิ่น
28 มิ.ย. 2559
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.59 ให้กับ อปท. (เงินเข้า 28 มิ.ย.59 โอนโดย สถ.จ.ชย.)
23 มิ.ย. 2559
ด่วนที่สุด การจัดทำระบบยับยั้งการจราจร (Traffic Calming) บริเวณถนนจุดตัดทางรถไฟ