27 พ.ค. 2559
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งวดที่ ๓ เพิ่มเติม (พ.ค. ๕๙)
26 พ.ค. 2559
***ด่วนที่สุด*** แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
24 พ.ค. 2559
การประกวดโครงการ / กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 พ.ค. 2559
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่
24 พ.ค. 2559
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒