22 ก.ค. 2559
แจ้งการโอนเงินมหาดไทยใบอนุญาตขายสุรา เดือน มิ.ย.59 (โอนโดยสรรพสามิตพื้นที่ภูเขียว) เงินเข้า 26 ก.ค.59
22 ก.ค. 2559
**ด่วนที่สุด**รายงานข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขยะมูลฝอยองค์กรปกครองท้องถิ่น
21 ก.ค. 2559
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2558
21 ก.ค. 2559
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4
21 ก.ค. 2559
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4