30 ก.ย. 2557
**ด่วนที่สุด**แจ้งการโอนเงินอุดหนุนบุคลากรถ่ายโอน โอนเข้าวันที่ 30 ก.ย.57 (โอนโดย สถ.จ.ชัยภูมิ)
30 ก.ย. 2557
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 9-2557
30 ก.ย. 2557
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9-2557
30 ก.ย. 2557
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9-2557
30 ก.ย. 2557
แจ้งรายการโอนเงิน อฉ.สำหรับสนับสนุนศนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30 ก.ย.57