28 ส.ค. 2558
***ด่วนที่สุด***ระบบอิเล็กทรอนิก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 ส.ค. 2558
***ด่วนที่สุด*** ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก
26 ส.ค. 2558
แจ้งการโอนเงิน อฉ.รายการตกเบิกเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ตั้งแต่1ม.ค.56-30 ก.ย.57(โอน26 ส.ค.57)
24 ส.ค. 2558
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับ อปท. (โอน 20 ส.ค.58 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ)
24 ส.ค. 2558
แจ้งการโอนเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 14 ส.ค.58) โอนโดยที่ดินจังหวัดชัยภูมิ