26 ก.พ. 2558
แจ้งการโอนเงิน อฉ.ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก
26 ก.พ. 2558
***ด่วนที่สุด*** โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.
26 ก.พ. 2558
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘
23 ก.พ. 2558
เชิญท้องถิ่นอำเภอประชุม วันที่ 27 ก.พ. 58 เวลา 13.00 น. ห้องพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
23 ก.พ. 2558
ประชุมผู้บริหาร/ปลัด อปท. วันที่ 27 ก.พ. 58 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ