3 ก.ค. 2558
ขอส่งคู่มือประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
3 ก.ค. 2558
การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558
3 ก.ค. 2558
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3 ก.ค. 2558
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดชัยภูมิ
3 ก.ค. 2558
ส่งแผนตรวจติดตามและนิเทศการคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ปรับแผน)