24 ก.ค. 2557
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำจำเดือนมิถุนายน57(โอนครั้งที่2)
23 ก.ค. 2557
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ
23 ก.ค. 2557
ด่วนที่สุด การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย เรียนหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ
22 ก.ค. 2557
***ด่วนที่สุด*** สำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของ ครู ผดด./ผดด. ที่ใช้วุฒิ ป.บัณฑิตในการบรรจุ/คัดเลือก
22 ก.ค. 2557
ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ต้องการข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นอำนวยการระดับสูง (ระยะที่2) เนื่องจากมีข้อมูลบางประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์