24 พ.ย. 2558
ส่งแผนตรวจนิเทศและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี และพัสดุขององค์กรปกครอง
23 พ.ย. 2558
***ด่วนที่สุด***โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ฯ
23 พ.ย. 2558
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำโครงสร้างเงินประจำตำแหน่งระบบแท่น อปท.
23 พ.ย. 2558
ด่วนที่สุด การเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
20 พ.ย. 2558
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ