17 ธ.ค. 2557
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประำจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
2 ธ.ค. 2557
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 11-2557
1 ธ.ค. 2557
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (ครั้งที่ 11-2557)
17 ธ.ค. 2557
การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558
16 ธ.ค. 2557
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประำจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘